blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Balk
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins
Accountants
Er zijn geen accountants gevonden
Administratiekantoren
Er zijn geen administratiekantoren gevonden
Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden

Er zijn antiekwinkels gevonden in Balk Antiekwinkels

Geloogd Antiek en Curiosa Ruben Betsema
Meerweg 2
8561AT  BALK
0514-603007

Apotheken
Er zijn geen apotheken gevonden
Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Balk Assurantietussenpersonen

Geertsma Assurantien
Eigen Haard 33
8561EX  BALK
0514-603360

Er zijn automatiseringsbureaus gevonden in Balk Automatiseringsbureaus

Gaastercomp
De Timpe 14
8561EB  BALK
0514-604834

Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Balk Autoreparateurs

Mulder Balk
Tjalke de Boerstrjitte 22
8561EL  BALK
0514-602790

Autowasserijen
Er zijn geen autowasserijen gevonden
Banken
Er zijn geen banken gevonden

Er zijn basisscholen gevonden in Balk Basisscholen

Ver. Christ./Algemeen/Neutraal Bijz. Onderw. Gaasterl‚n/Sleat
Eigen Haard 12C
8561EX  BALK

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden
Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden
Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden
Binnenvaart
Er zijn geen binnenvaart gevonden

Er zijn bloemisten gevonden in Balk Bloemisten

Flower Power
Van Swinderenstraat 50A
8561AS  BALK
0514-601900

Er zijn boekenspecialisten gevonden in Balk Boekenspecialisten

Jong
Van Swinderenstraat 9
8561AP  BALK
0514-602294

Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden

Er zijn bouwmarkten gevonden in Balk Bouwmarkten

Fixet Balk
Meerweg 25
8561AV  BALK
0514-602292

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Balk Bouwspecialisten

Boersma
Eigen Haard 6
8561EX  BALK
0514-571687

Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden

Er zijn cafes gevonden in Balk Cafes

Linde
Gaaikemastraat 5
8561AL  BALK
0514-604071

Er zijn cateraars gevonden in Balk Cateraars

Heide
Bogermanstraat 3
8561BK  BALK
0514-605318

Er zijn computerwinkels gevonden in Balk Computerwinkels

Stilma Computerservice en Informatica
Eigen Haard 20B
8561EX  BALK
0514-602915

Cv-installateurs
Er zijn geen cv-installateurs gevonden
Dakdekkers-dakconstructeurs
Er zijn geen dakdekkers-dakconstructeurs gevonden
Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden

Er zijn dierenwinkels gevonden in Balk Dierenwinkels

Gaasterland
Meerweg 14
8561AV  BALK
0514-602841

Er zijn discos gevonden in Balk Discos

Bar Dancing The String
Gaaikemastraat 3
8561AL  BALK
0514-602164

Er zijn drankwinkels gevonden in Balk Drankwinkels

Gerard Tijsma Import & Verkoop van Wijn
Raadhuisstraat 24
8561BH  BALK
0514-604112

Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Balk Economisch-adviesbureaus

Henk Schotanus AssurantiŽn en Hypotheken
Foarset 9
8561GN  BALK
0514-604986

Er zijn fietswinkels gevonden in Balk Fietswinkels

Mous Rijwielen
Van Swinderenstraat 45
8561AR  BALK
0514-602284

Er zijn fitnesscentra gevonden in Balk Fitnesscentra

Universal Gym
Tjalke de Boerstrjitte 4
8561EL  BALK
0514-604149

Er zijn fotografen gevonden in Balk Fotografen

Fotografie Marjolein Wierdsma
Foarset 7
8561GN  BALK
0514-601866

Er zijn fotografiewinkels gevonden in Balk Fotografiewinkels

Foto De Vries
Van Swinderenstraat 27
8561AR  BALK
0514-602424

Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden
Glazenwassers
Er zijn geen glazenwassers gevonden

Er zijn goederenvervoer gevonden in Balk Goederenvervoer

BKD Transport
De Wurdze 52
8561JD  BALK
0514-601298

Er zijn grondverzetters gevonden in Balk Grondverzetters

Kempenaar
Hielkemastrjitte 7
8561DH  BALK
0514-605933

Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden
Hondentrimsalons
Er zijn geen hondentrimsalons gevonden
Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden

Er zijn hotelrestaurants gevonden in Balk Hotelrestaurants

H.C.R. Teernstra
Van Swinderenstraat 69
8561AS  BALK

Hoveniersbedrijven
Er zijn geen hoveniersbedrijven gevonden
Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden
Interieurbouwers
Er zijn geen interieurbouwers gevonden
Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden

Er zijn jachthavens gevonden in Balk Jachthavens

Lutsmond V.O.F.
Sleatemar 1A
8561BJ  BALK
0514-603434

Er zijn juweliers gevonden in Balk Juweliers

Arie de Koning V.O.F.
Van Swinderenstraat 16
8561AP  BALK
0514-602232

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Balk Kampeerterreinen

Marswal B.V.
Tsjamkedykje 6
8561HA  BALK
0514-602089

Kappers
Er zijn geen kappers gevonden
Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden

Er zijn kinderopvang gevonden in Balk Kinderopvang

Peuterspeelzaal Balk en omstreken
Bloemstraat 4
8561AK  BALK

Er zijn klusbedrijven gevonden in Balk Klusbedrijven

Klootwijk Handelsondernem. Sanitair-Verbouwingen
Jogchem de Ruiterstr 4
8561GG  BALK
0514-604439

Er zijn koeriers gevonden in Balk Koeriers

Hieja Koerier
Sate Steenbergenstrjitte 11
8561DV  BALK
0514-603359

Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden

Er zijn lasbedrijven gevonden in Balk Lasbedrijven

Veen
Hielkemastrjitte 10
8561DH  BALK
0514-602994

Er zijn loodgieters gevonden in Balk Loodgieters

Installatietechniek S. Reekers B.V.
Eigen Haard 35
8561EX  BALK
0514-605985

Er zijn makelaars gevonden in Balk Makelaars

Op de Hoek Makelaars
Van Swinderenstraat 38
8561AR  Balk
0514-605555

Maneges
Er zijn geen maneges gevonden

Er zijn massagesalons-afslankstudios gevonden in Balk Massagesalons-afslankstudios

Activit Body Center
Eigen Haard 13B
8561EX  BALK
0514-603151

Er zijn metselaars gevonden in Balk Metselaars

Betsema B.V.
Tjalke de Boerstrjitte 10
8561EL  BALK
0514-603900

Meubelmakers
Er zijn geen meubelmakers gevonden
Meubelstoffeerders
Er zijn geen meubelstoffeerders gevonden

Er zijn meubelzaken gevonden in Balk Meubelzaken

Richtje Kramer
Wikelerdijk 46
8561BE  BALK
0514-602575

Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden
Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden

Er zijn notarissen gevonden in Balk Notarissen

Kantoor Notaris mr. A.J. Nicolai
Dubbelstraat 8
8561BC  BALK
0514-602847

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in Balk Opinieonderzoekers

Laweto
J Meineszleane 6
8561CW  BALK

Er zijn opticiens gevonden in Balk Opticiens

Jong opticiens
Van Swinderenstraat 26-A
8561AR  BALK
0514-602450

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Balk Organisatie-adviesbureaus

Arbo-Desk
Wikelerdijk 12
8561BE  BALK
0514-601817

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden
Participatiemaatschappijen
Er zijn geen participatiemaatschappijen gevonden
Passagiersvaart-veerdiensten
Er zijn geen passagiersvaart-veerdiensten gevonden
Pensions
Er zijn geen pensions gevonden
Postorderbedrijven
Er zijn geen postorderbedrijven gevonden

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Balk Projectontwikkelaars

Bouwstede Planontwikkeling
Wilhelminastraat 76
8561AE  BALK
0514-603136

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden
Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden
Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden

Er zijn reclamebureaus gevonden in Balk Reclamebureaus

Walther Randolph
Lubertus van Beekstr 6
8561GJ  BALK
0514-502185

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden
Reisbemiddelaars
Er zijn geen reisbemiddelaars gevonden
Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Balk Religieuze-organisaties

Nieuwe Hoop
De Dobbe 26
8561EJ  BALK
0514601201

Er zijn rijscholen gevonden in Balk Rijscholen

Vereniging Certificaathouders Verkeerseduc. Centrum Drachten
Gaaikemastraat 49A
8561AM  BALK

Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Balk Schilders

Klijnsma
Van Swinderenstraat 44
8561AR  BALK
0514-602644

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden
Schoonmaakbedrijven
Er zijn geen schoonmaakbedrijven gevonden
Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Balk Sociaal-cultureel-werk

Feestweek Balk
Raadhuisstraat 64
8561BJ  BALK

Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden
Software-producenten
Er zijn geen software-producenten gevonden
Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden
Speelgoedwinkels
Er zijn geen speelgoedwinkels gevonden
Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden

Er zijn stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden in Balk Stedebouwkundig-adviesbureaus

Freelance Traffic Engineering
Willem Barentszstraat 2
8561CN  BALK

Stratenmakers
Er zijn geen stratenmakers gevonden
Stukadoren
Er zijn geen stukadoren gevonden
Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden
Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden
Taxibedrijven
Er zijn geen taxibedrijven gevonden

Er zijn tegelzetters gevonden in Balk Tegelzetters

Ambrosio
De Warren 36
8561ED  BALK
0514-582276

Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden
Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden
Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden

Er zijn timmermannen gevonden in Balk Timmermannen

Sytsma Timmerwerk
Ludgerusstraat 12
8561BN  BALK
0514-603748

Transporteurs
Er zijn geen transporteurs gevonden
Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in Balk Uitvaartverzorgers

Laatste Eer
Schwartzenbergstrjitte 7
8561DK  BALK

Uitzendbureaus
Er zijn geen uitzendbureaus gevonden

Er zijn vakantiehuizen gevonden in Balk Vakantiehuizen

Buitenplaats Sleatemar
Sleatemar 15
8561BJ  BALK
0344-644271

Veeteelt-diensten
Er zijn geen veeteelt-diensten gevonden

Er zijn verhuur-personenautos gevonden in Balk Verhuur-personenautos

Breimer
Rosenbergstrjitte 4
8561GE  BALK
0514-604581

Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden
Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden
Videotheken
Er zijn geen videotheken gevonden
Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden

Er zijn vloerleggers gevonden in Balk Vloerleggers

Thomas van der Weit
Pypsterstikke 27
8561AW  BALK

Er zijn webdesigners gevonden in Balk Webdesigners

TTT Software
It Hoefizer 14
8561GD  BALK
0514-605508

Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden

Er zijn woningbouwverenigingen gevonden in Balk Woningbouwverenigingen

Woningbouwvereniging Z W Friesland
Eigen Haard 3
8561EX  BALK
0514-608080

Er zijn woningstoffeerderijen gevonden in Balk Woningstoffeerderijen

Werk
Van Swinderenstraat 14
8561AP  BALK
0514-602638

Zitmeubel-makers
Er zijn geen zitmeubel-makers gevonden
  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid